میزان مصرف کپسول

سوال:

 تعدادو نحوه مصرف کپسول ساپلاس مدزدر طول روز چگونه است؟ 


جواب:

نحوه مصرف بدین گونه است که روزی ۲بار در فواصل غذایی با آب فراوان میل شود